Terms & conditions – Allgemeine Geschäftsbedingungen SSH-Boating

(met betrekking tot het verstrekken van Skipper & Crew Coaching (theoretische- en praktijklessen), Businesscoaching on board en Reload on board (personal en teamcoaching aan boord van schepen), Boat Consulting (refit en bemiddeling bij aan- en verkoop), Boat Transfer door SSH-Boating)

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Opdrachtgever: Degene die de opdracht heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer: SSH-Boating met zaakvoerder Horst von Vollard-Bockelberg.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.
 • Particulier: Opdrachtgever die in het kader van deze overeenkomst niet handelt in de uitvoering van een zelfstandig beroep of bedrijf.
 • Inschrijfgeld: het geld dat is verschuldigd door de particulier in het kader van deze overeenkomst

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met SSH-Boating, en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1     Elke overeenkomst met een Particulier komt tot stand door aanvaarding van het aanbod dat SSH-Boating aan de Particulier doet.

3.2     De Particulier ontvangt steeds een elektronische (per e-mail) bevestiging van de gemaakte reservering met vermelding van datum, uur en locatie van de lessen, alsook vermelding van het inschrijfgeld. De reservering met een Particulier wordt geacht definitief te zijn, zowel naar datum, uur, als locatie.

3.3     Indien de reservering via een jachtverhuurbedrijf verloopt, geldt dit enkel als registratie van de gemaakte afspraken, zoals de duur, het tijdstip, de plaats en het inschrijfgeld.

Artikel 4. Betaling

4.1     SSH-Boating zal na ontvangst van de reservering door de Particulier, gelijktijdig met de in artikel 3.2 genoemde reserveringsbevestiging, aan de Particulier een factuur sturen voor het inschrijfgeld. De Particulier zal de factuur aan SSH-Boating voldoen binnen de in de factuur vermelde betalingstermijn.

4.2     Indien betaling uitblijft binnen de in de factuur vermelde termijn is de particulier van rechtswege in verzuim. SSH-Boating heeft in dat geval het recht ofwel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden ofwel nakoming van de overeenkomst te verlangen.

4.3     Bij niet betaling van het cursusgeld voor aanvang van de cursus heeft SSH-Boating het recht om een cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

Artikel 5. Prijzen

 • Ten gevolge van bijzondere omstandigheden, waaronder de verhoging van één of meer kostprijsbepalende elementen, zoals overheidsheffingen, algemene prijsverhogingen in grondstoffen, energiekosten, waardestijging of daling van valuta’s etc., is SSH-Boating gerechtigd de prijzen c.q. het inschrijfgeld na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst te verhogen. Deze verhoging geldt uitsluitend voor die onderdelen waarop de verhoging betrekking heeft. SSH-Boating zal de verhoging zo spoedig mogelijk meedelen aan de Particulier.
 • Als SSH-Boating het als dringend noodzakelijk oordeelt om wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen activiteiten of de locatie waar, of het tijdstip waarop deze activiteiten moeten plaatsvinden, is SSH-Boating daartoe eenzijdig gerechtigd, zonder bericht aan of overleg met Particulier. Deze wijzigingen of meerwerk kunnen leiden tot wijzigingen of uitbreidingen van de overeenkomst en wijziging of verhoging van de prijs c.q. het inschrijfgeld.

Artikel 6. Annulering

 • Bij annulering van de overeenkomst door de Particulier zijn de volgende percentages van het overeengekomen inschrijfgeld verschuldigd, uitgaande van het aantal dagen voor de datum waarop de activiteiten plaatsvinden:
 • Tot 100 dagen: 15%
 • Tot 62 dagen: 50%
 • Tot 31 dagen: 75%
 • Binnen 31 dagen: 100%.
 • Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van 50 euro.
 • Annulering dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden. De datum van ontvangst door SSH-Boating van de brief of mail wordt als datum van annulering aangemerkt.
 • Ingeval van omboeking zijn administratiekosten verschuldigd van 20% van het inschrijfgeld, met een minimum van 50 euro per boeking.

Artikel 7. Verplichtingen SSH-Boating

 •  Op SSH-Boating rust een inspanningsverplichting om de overeengekomen activiteiten uit te voeren.
 • SSH-Boating richt alle theoretische- en praktische cursussen in, overeenkomstig de regel van goed vakmanschap. Alle instructeurs hebben de nodige ervaring en zijn ruim gekwalificeerd.
 • SSH-Boating is te allen tijden bevoegd te bepalen dat vanwege: de ziekte van de instructeur of coach, de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en/of andere nautische (technische) omstandigheden, onder andere die betrekking hebben op -de toestand van- het schip,  in de meest ruime zin van het woord, de instructie/les wordt afgebroken of wordt geannuleerd of de plaats van afvaart of aankomst wordt gewijzigd.
 • De vaarroute wordt, indien de Particulier dit wenst, in overleg met de Particulier vastgesteld, doch SSH-Boating heeft daarin de doorslaggevende stem.
 • Indien één of meerdere van de overeengekomen activiteiten door SSH-Boating om haar moverende redenen, waaronder die als genoemd in artikel 7.3. dient te worden geannuleerd, zal SSH-Boating trachten mee te werken aan een alternatieve oplossing. Het is aan het oordeel van SSH-Boating om te beslissen of een alternatieve oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door SSH-Boating kan worden uitgevoerd. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat SSH-Boating één van de in dit artikel genoemde beslissingen moet nemen ten gevolge van het handelen of nalaten van de Particulier, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in geval SSH-Boating de met de Particulier overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.
 • De cursist heeft in de in artikel 7 genoemde gevallen geen recht op betaling van schadevergoeding.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • De instructeur van SSH-Boating komt bij u aan boord enkel als instructeur voor het geven van de vaarttraining. De eigenaren of de huurder van het schip is te allen tijde verantwoordelijk voor schade aan het schip, die zich tijdens de vaarinstructie mocht voordoen. De Particulier of eigenaar of huurder van het schip dient zorg te dragen voor een adequate verzekering van het schip tegen schades en dient op eerste verzoek van Particulier de verzekeringspapieren te laten zien.
 • SSH-Boating heeft een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
 • SSH-Boating aanvaardt aansprakelijkheid voor door de Particulier geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of een onrechtmatige daad zijdens SSH-Boating uitsluitend indien en voor zover deze aansprakelijkheid door SSH-Boating haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot en met het bedrag van de door die verzekeraar op basis van die verzekering gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering op basis van voornoemde verzekering is de aansprakelijkheid van SSH-Boating beperkt tot het bedrag gelijk aan 50% van de tussen SSH-Boating en de opdrachtgever overeengekomen (aanneem)som, met een maximum van € 2.500,00.
 • SSH-Boating is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden cq. diensten.
 • SSH-Boating is niet aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van bezittingen en meegebrachte materialen van Particulier of derden.
 • SSH-Boating is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gedrag van, verkeerde inschattingen, verkeerde beslissingen en/of overschatting van eigen vermogens door de Particulier of kapitein van het schip.
 • De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke WA-, reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schade die de Particulier mocht lijden in het kader van de uitoefening van een beroep op bedrijf, waarvoor zij redelijkerwijs verzekerd had dienen te zijn, is uitgesloten.
 • Particulier vrijwaart SSH-Boating voor alle mogelijke aanspraken van derden (zoals personen die zich ten tijde van de les op het schip bevinden) jegens SSH-Boating.

 Artikel 9. Geschillenbeslechting

 •  Op alle overeenkomsten, aanbiedingen alsmede op deze voorwaarden, is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen – hoe ook genaamd cq. van welke aard dan ook – zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden, tenzij een geschil onderworpen is aan de bevoegdheid van een kantonrechter of SSH-Boating een andere bevoegde rechter prefereert.